Nagpapasalamat ang OTC sa mga kooperatibang pangtransportasyon sa kanilang patuloy na pagbibigay-tulong sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kabila ng krisis na ating hinaharap dahil sa COVID-19, kayo ay nagbubuwis ng buhay upang patuloy na magbigay ng serbisyong pampubliko.

Kaugnay ng nabanggit, hinihingi namin na kayo ay makipag-ugnayan sa mga Regional Desk Officers (RDOs) sa inyong rehiyon hinggil sa pagbibigay ng libreng serbisyong pantransportasyon ng inyong mga kooperatiba. Maaari rin kayong mag-email sa official@otc.gov.ph upang mapabuti ang koordinasyon at pagtulong sa mga miyembro ng inyong kooperatiba para labanan ang COVID-19.