Upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, basahin ang 7 Commandments sa pampublikong sasakyan ayon sa rekomendasyon ng health experts at IATF-IED